ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το γραφείο αναλαμβάνει την έκδοση οικοδομικών αδειών των παρακάτω έργων:

• Ιδιωτικών κατοικιών
• Συγκροτημάτων κατοικιών
• Καταστημάτων
• Ξενοδοχείων
• Κτιρίων επαγγελματικής χρήσης
• Αποθηκών

Η έως τώρα εμπειρία δίνει την δυνατότητα μελέτης και κατασκευής ιδιαίτερων έργων:
• Ενίσχυση υφισταμένων κτιρίων για αύξηση αντοχής
• Ανέγερση μεταλλικών κτιρίων οποιασδήποτε χρήσης.
• Αντισεισμικές στατικές μελέτες από οπλισμένο σκυρόδεμα ή μεταλλικών φορέων Υπάρχει η δυνατότητα για προκοστολόγηση κάθε έργου καθώς και της τρισδιάστατης απεικόνισής του πριν από την λήψη τελικών αποφάσεων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ